15 - Historická beletrie v české a světové literatuře

 

Antika

- zájem o minulost nacházíme i u nejstarších literatur (antické eposy, dramata - inspirace mýty a dávnověkem), hledají otázky na základní filozofické otázky, informují o tehdejším životě, historických událostech nebo samotných postavách…Hérodotos, Tacitus, Titus Livius

 

Středověk

– více zasahuje náboženství, mění se mentalita lidí, minulost již vnímají jinak

- letopisy, kroniky, legendy (např. moravsko panonské)

Kosmas, Petr Žitavský, „Dalimil“, Karel IV. (Vita Caroli), Vavřinec z Březové (husitství), Václav Hájek z Libočan (renesance, vymýšlí si, fce spíše zábavná a vlastenecká)

 

19. a 20. století

- zájem o historii v romantismu (únik před industriální společností a zkaženými charaktery do rytířské kultury, gotiky…)

žánry : román, povídka, drama

poetika evropského románu ovlivňována W. Scottem a V. Hugem (popisy hradů, krajin, každodenního života, bojů, válek, lásky, dobra a zla, tajemna…)

Čechy – J. Linda (Záře nad pohanstvem), K. H. Mácha (např. Kat - husitství), V. K. Klicpera (např. hra Točník – Karel IV.), J. K. Tyl (povídky Rozina Ruthardova – 14.st. – KH, Braniboři v Čechách, Dekret Kutnohorský,  hry Jan Hus, Jan Žižka, Kutnohorští havíři – vzpoura z 15.st.), J. Zeyer (poezie – Vyšehrad, Karolínská epopeja – Karel Veliký, román Román o věrném přátelství Amise a Amila – francouzský rytířský středověk)

- inspirace Čechů : středověká díla (kroniky), RKZ, velký vliv mělo N.O. (hledání identity – odkaz na minulost)!!! – F.Palacký (Dějiny českého národa v Čechách i v Moravě)

 

Realistická beletrie

- vyrůstá z romantismu, chce popularizovat národní historii, důraz na pravdivé (reálné) podání daného tématu - každodenní život předků, dějinné události, také zábavná fce

Evropa – G. Flaubert (román Salambo - Kartágo), L. N. Tolstoj (válečná sága Vojna a mír – Rusko x Napoleon 1805-1820), B. Prus (r. Farao), H. Sienkiewicz (romány Křižáci, Potopa, Quo vadis?)

Čechy – vzniká jiráskovská linie - mapuje celé národní dějiny, důraz na popis, hodně historických reálií a událostí; hodně postav, více dějových proudů

- winterovská linie - mapuje měšťanský (staropražský) život 16. a 17. století, také četné reálie, užívá historismy a archaismy, popisuje nitro postav (vnitřní dramata, mentalita), více úvah

 

Václav Beneš Třebízský (1849-1884)

- kněz, romány Bludné duše (pobělohorská doba – 17./18.st.) a  Královna Dagmar (počátek 13.st. - žena P.O.I.)

 

Alois Jirásek (1851-1930)

*Hronov, chudší rodina, vystudoval historii, publikuje ve Zvonu

- Staré pověsti české, Z Čech až na konec světa

- F.L.Věk – pětidílný román z doby N.O.

- Filosofská historie – N.O., vzpoura studentů filozofie na litomyšlském gymnáziu, i přes zákaz chtěli uspořádat tradiční slavnost Majáles, 1.5. 1847 se konal (Vavřena, Frýbort, Špína), pak se rozešli, na jaře 1848 vytvořili studentské legie a šli bojovat na barikády do Prahy, revoluce poražena, rozutekli se, jen Špína zemřel, nakonec se vzali Frýbort s Márinkou a Vavřena (doktor) s Lenkou

- protireformace : Psohlavci, Skaláci (selské povstání ve východních Čechách 1775), baladický román Temno - 1723-29 (nástup baroka, katolicismu a útisku), 2 místa – Skalka (venkov) a Praha

- mnoho postav a dějů, Skalka – paní Polexina (obyčejná katolička, nižší šlechtična ze zámku, postarší), správce Čermák (fanatický katolík, udává), myslivec Machovec (tajný kališník) a jeho dcera Helenka (s bratrem Tomášem po Machovcově udání a útěku poslána na doporučení Polexiny do Prahy k Březinovi na převýchovu, Tom pracuje na vinici, Helenka je u babičky Lerchové, zamilovala se do Jiřího), Praha – sládek Březina (jeho syn Jiří má být jezuitským knězem), zemský úředník Svoboda (tajný nekatolík, má hodně knih), jezuita Antonín Koniáš (pálí knihy, kazatel), 1725 přišel do Dobrušky, kde Čermák udal Machovce (utekl do Žitavska), Koniáš ve Skalce u Machovce našel knihy, proto děti na převýchovu, pak mají emigrovat, ale Helča (již katolička, ale z opravdové lásky k víře) chce zůstat, aby neztratila Jiřího (nechce být knězem), nakonec zapůsobí otcova autorita a Helča odchází (opět se cítí nekatoličkou), Jiří je již ale jezuita!

- temno = pronásledování, netolerance, násilná rekatolizace

- husitství : Mezi proudy, Bratrstvo, Husitský král, dramata J.Hus, J. Žižka, J. Roháč, Proti všem – 3 díly, husitství 1419-1421, začíná pražskou defenestrací, založení Tábora, Žižka úspěšně pomáhá Praze proti Zikmundovi na Vítkově 1420, situace v Táboře – spory (adamité rozprášeni Žižkou), také popis bitev v Poříčí a Benešově, historicky doložené postavy, ale i fiktivní postavy

 

Zikmund Winter (1846-1912)

*Praha, otec zvoník, vystudoval historii, zabývá se kulturní historií (každodenní život měst a venkova), publikuje ve Zvonu

- zabývá se 16. a 17. stoletím (vzestup měšťanstva, renesanční humanismus, 30 letá válka)

- ze školství a živobytí : Zlatá doba českých měst, Děje vysokých škol pražských (1409-1622 – příchod Jezuitů)

- povídky, novely : baladické osudy chudších měšťanů, psychologično, reálie - Rozina sebranec (příběh ženy, která v dětství nepoznala lásku a nepředala ji ani svým dětem, zabil ji najatý vrah)

- román Mistr Kampánus – psychologično, Praha 1618-1622, rektoři UK během stavovského povstání (Jan Kampánus Vodňanský – hodný, stále se vzdělává, osamocený, pak alespoň sňatek na 1 rok – smrt ženy, Jan Jesenius), studenti Mollerus (účastní se povstání, přechází ke katolíkům, udává) a Knobelius, zachyceni nekatolíci i katolíci, povstání poraženo, rozmanité charaktery, zachycena tragika doby

 

Meziválečná doba

- převažují současná témata (válka, revoluce, ztracená generace), avantgarda spíše více hledí do budoucnosti

Evropa – H. Mann (Mládí a zrání krále Jindřicha IV. – 2.polovina 16.st., Profesor Neřád), L. Feuchtwanger (román Lišky na vinici – doba před Velkou francouzskou revolucí, Židovka z Toleda – Španělsko 11.st.)

Čechy – V. Vančura (Obrazy z dějin národa českého – Praha 1114-1120 o Kosmovi, Markéta Lazarová – asi smyšlený středověk, Pekař Jan Marhoul, Rozmarné léto), K. Nový (díla z doby Františka Ferdinanda d´Esteho, Městečko Raňkov - Benešovsko), I. Olbracht (Ze starých letopisů – česká minulost, Žalář nejtemnější, Nikola Šuhaj loupežník, Anna Proletářka, Golet v údolí), J. Durych (r. Bloudění – 30 letá válka), E. Štorch (díla pro mládež)

 

Období okupace

- historická témata nabízí uniknout cenzuře, hledat paralely k dnešku…alegorie

- Karel Schultz (r. Kámen a bolest – životní a umělecké zápasy Michelangela), František Kožík (Největší z pierotů – příběh slavného francouzského mima českého původu), Olbracht (?)

 

Poválečná historická literatura

Evropa – Umberto Eco (1932), Ital

- postmodernismus (dekadence soumraku 1000 letí), Jméno růže – 14.st., rozpory papeže a císaře, náboženská reformace,

? George Orwell

 

Čechy - především po r.1948, KSČ klade důraz na historickou prózu a film (deformovaný obraz historie, „mění dějiny k obrazu svému“), důraz na revoluční témata, dezinterpretace husitství, selských rebelií (17.,18.st.) a působení jezuitů

- autoři opět utíkají do historie pro alegorii a paralelu, od 60. let rozvoj literatury faktu (fakta podaná esteticky)– Miroslav Ivanov, V.Zamarovský

- autory jsou herci, politici, spisovatelé (Bedřich Fučík, V. Černý, L. Fuks – Pan Theodor Mundstock, Spalovač mrtvol, V. Neff, Vlasta Chramostová)

- žánry : román, románová kronika, povídka, životopisný román, drama

- znaky : romantistické i realistické postupy, milostná témata, baladično, tajemno, epično, popisy, charakteristiky, úvahy, obraz lidského osudu, nadčasovost, filosofické zamyšlení

 

Václav Kaplický (1895-1982)

- jiráskovská linie

- účast ve válce (ruské legie) ® 1. román Gornostaj (mys u Vladivostoku)

- romány s husitskou tematikou – Kraj kalicha, Táborská republika

- r. Kladivo na čarodějnice - depresivní román, vychází ze skutečných čarodějnických procesů – panství Velké Losiny, inkvizitor (Boblig z Edelstadtu) na základě udání kněze umučí několik desítek nevinných lidí, chce získat majetek ® obviňuje i bohaté lidi, vzepře se mu kněz ® zlikvidován (zatčena je jeho hospodyně, pak sám obviněn a upálen)

= alegorie mučení komunistů ® zakázaná kniha

 

Josef Toman (1899-1977)

- prozaik, dramatik

- r. Sokrates - po otci se měl učit kameníkem, ale chtěl být filozofem, rád chodil mezi lidi, manželka Xantypa, dobrý rétor, filosof®síla argumentace, volba otázek, učitel Platóna, působil na mládež, žil v době Peloponéské války, morové epidemie, odsouzen za bezbožnost, kazení mládeže ® trest: vypít číši bolehlavu ® smrt, odsuzoval tyrany; má možnosti k útěku, neuteče, přiznal by tak svou vinu (miloval Athény)

 

Jiří Šotola (1924-89)

r. Tovaryšstvo Ježíšovo - 2. polovina 17. století, hodně dialogů, Vojtěch Had (Čech, jezuita, upřímný katolík, má sociální cítění, chápe lidi), před ukončením doktorského studia vyslán na Košumberk, kde má šířit vliv a majetek řádu (® církevní stavby), stává se zpovědníkem hraběnky (přišla o 2 muže i všechny děti), přiměje ji ke slibu čistoty (jezuité touží po jejím majetku) ® má výčitky svědomí, ale poslouchá, hraběnka, která darovala majetek řádu, umírá v chudobě, Had zemře osamocen, zapomenut

novela 18 Jeruzalémů – dětská křížová výprava do Jeruzalému – do ráje (z Lotrinska), má očistit Ježíšův hrob dětskou krví, do naslibovaného ráje nedošly (smrt)…ráj může být kdekoli, jen záleží, jestli si ho všimneme!

 

Vladimír Neff (1909-83)

- otec Ondřeje Neffa (Neviditelný pes, sci-fi)

- dílo : r. Srpnovští páni (doba konce vlády Přemyslovců, začátek vlády Lucemburků; fiktivní děj i místo, odehrává se na Benešovsku) Petr Kukaň z Kukaně

 

Miloš Václav Kratochvíl (1904-88)

- popularizátor dějin, literatura faktu, profesionální historik (Archiv hl. města Prahy)

- dílo : r. Osamělý rváč – doba Rudolfa II. – příběh císařského generála Russworma

- v 50. letech r. Pochodeň, Mistr Jan (zdůrazňoval úlohu lidu v dějinách), scénáře k filmům (Jan Hus, Jan Žižka, Proti všem)

- v 60. letech téma 30tileté války – novela Komediant, psychologický pohled na člověka

- v 70. letech r. Dobrá kočka (o Václavu Hollarovi), život. román Život Jana Amose

- téma 1. války – románové koláže – Evropa tančila valčík, Evropa v zákopech (dobové dokumenty, život významných osobností i obyčejných lidí)

 

František Kožík (1909-97)

- dílo : Největší z Pierotů - příběh francouzského mima českého původu Jeana Gasparda Deburaua (hraje v italské lidové komedii, všechno řekl, ač nikdy nepromluvil, zasazen do 1. poloviny 19. století)

- literatura faktu : románový životopis a kronika Josef Mánes

- 70. léta – romány Na křídlech větrného mlýna, Neklidné babí léto (obraz kultury v Praze na přelomu 19./20. století – malířka Braunerová, J. Zeyer, J. Vrchlický, J.V.Sládek, V. Mrštík, malíř Chitussi); r. Miláček národa (J.K.Tyl), próza Světlo v temnotách (J.A.Komenský)