11. POČÁTKY REALISMU V EVROPSKÉ A ČESKÉ LITERATUŘE

- realismus se rozvinul především ve 2. pol. 19.stol

- doba industrializace (průmyslová revoluce), vzniká občanská společnost

- pro celou Evropu významný revoluční rok 1848, u nás následuje zvýšený útlak,  Bachův absolutismus. Realismus se prolíná s romantismem

- realis = skutečný, objektivní vidění skutečnosti, sociální tematika, erforma, venkov, město, veliká popisnost

- hrdina : jeho vlastnosti typické pro určitou skupinu lidí (vznikají literární typy), s plynoucím dějem se vyvíjí jeho charakter, autor nezasahuje do díla, pouze si vybírá postavy a děje (erforma)

 - převažuje epika, vyprávění, popisy a charakteristiky, úvahy, jazyk spisovný i nespisovný (zlodějové, chudáci), román, povídka, drama (komedie i tragedie), poezie ve stínu

Realismus se později dělí na kritický realismus : sociální problémy (spjaty s rozvojem průmyslu a nástupem kapitalismu) a naturalismus : důraz na úlohu dědičnosti a prostředí, které utváří jedince, který nemůže změnit svůj osud

FRANCIE

STENDHAL - román Červený a černý, Kartouza parmská

Victor HUGO - Chrám matky boží, Bídníci, Za jednou z barikád

ANGLIE

Daniel Defoe - Robinson Crusoe …žánr robinsonáda, reálné jádro (pirát vysazený na ostrově), realistický popis krajiny, práce…

Jonathan Swift - Gulliverovy cesty (kritika lidské společnosti, zachycení špatných vlastností)

RUSKO

ALEXANDR SERGEJEVIČ PUŠKIN - Evžen Oněgin

USA

Mark Twain - Dobrodružství Toma Sayera a Huckleberryho Fina, Princ a chuďas

 

POČÁTKY ČESKÉHO REALISMU

K. H. MÁCHA - Márinka, Cikáni, Kat

 

Josef Kajetán TYL - Strakonický dudák

KAREL HAVLÍČEK BOROVSKÝ (1821-1856)

* Borová u Přibyslavi, dobré zabezpečení, kritik církve, vychovávatel v Rusku, stoupenec austroslavismu, veliký novinář (Národní noviny), cenzura, zákaz publikace jeho děl, Sacher Masoch (policejní inspektor) ho chce odstranit z aktivity, 1851 do Brixenu, zde duševně trpí, slibuje, že už nebude publikovat…návrat, ale smrt manželky, pak na TBC i on

Tvorba : epigramy (krátká satirická báseň s pointou) - útočné, ironie, sarkasmus

- církvi, králi, vlasti, múzám, světu

- velké satirické skladby (*Brixen): proti absolutismu a církvi

- Král Lávra : inspirace v irské pohádce, také v královi Midasovi. Král popravuje své holiče, jeden je ale omilostněn, tajemství pošeptá vrbě, muzikanti si udělali kolíčky do basy, zahráli a bylo to prozrazeno…proti hlouposti, absolutistické vládě, ješitnosti

- Tyrolské elegie (žalozpěvy) : Ironicky popisuje pocity při zatčení, vzpomíná na minulost, melancholie, nadsázka

- Křest sv. Vladimíra : car Vladimír má za sluhu boha Peruna, který má držet lidi v poslušnosti. Vladimír má svátek a chce, aby Perun místo slavnostní dělostřelby zahřměl, odmítá, odsouzen k smrti. Vznikají ale potíže, car chce udržet klid a poslušnost, konkurz na nového boha, ?přišli jezuité z Říma

BOŽENA NĚMCOVÁ (?1820-1862)

- „Barunka Panklová“

- *Vídeň, otec kočí Jan Pankl, matka česká služka Terezie Novotné. Dětství v Ratibořicích (Náchodsko), na panství Kateřiny Zaháňské, oporou je jí babička (Magdaléna Novotná) na Starém Bělidle. Nezískala hlubší vzdělání, poslána na výchovu na zámek Chvalkovice (čte Heineho, studuje němčinu). V 17 letech provdána za Josefa Němce (34 let). S ním cestovala po Čechách i Slovensku. Pak pobyt v Praze, kde potkala i významné osoby z N.O. Zde se setkala s českou literaturou. Sbírá lidovou tvorbu, všímá si života a zvyků. Krize manželství, bída, literatura není moc placená, V Litomyšli chtěla vydat Babičku, ale nakladatel ji podvedl, konec života v Praze, na poslední chvíli dílo vydala (špatný papír, plno chyb, malá úprava), spálila všechny dopisy, předčasná smrt (asi rakovina).

Tvorba : povídky - nejdůležitější část tvorby; čerpá většinou z českého venkova, zobrazuje chudé postavy s dobrými vlastnosti

- Divá Bára, Chyže pod horami (Slovensko, romantika, soužití 2 lidí)

- Chudí lidé, Dobrý člověk, Pan učitel (strach ze školy)

- Pan učitel, Karla (záměna ženy a muže)

-          Babička (Obrazy ze života venkovského) : autobiografie, hlavní postavou Babička, moudrá žena. Smysl pro detaily, příjezd babičky na Staré Bělidlo, 4 roční období, vztah člověka k přírodě a lidovým tradicím, smrt

- obraz venkovského života;není povídka, rozsáhlé dílo - několik příběhů v sobě

- V zámku a podzámčí (realistická povídka, bída chudých lidí v podzámčí)

- básně - vlastenecký charakter, myšlenky emancipace

- Ženám českým

- činnost novinářská - přispívala do různých časopisů především národopisnými studiemi

- Obrazy z okolí Domažlického (kritika měšťanské společnosti, která si hraje na honoraci)

- činnost sběratelská

- Národní báchorky a pověsti : Princ Bajaja, Chytrá horákyně

- Slovenské pohádky a pověsti : O 12i měsíčkách

 

JAN NERUDA (1834-1891)

*Malá Strana

- Arabesky (lehce ironický pohled, malá komická povídka, sleduje život lidí na pražských perifériích)

- groteskní nebo tragické osudy osob, které se mu vybavili (vzpomínky z dětství)

- Povídky malostranské

- spíše vzpomínková tvorba (reálná místa), např. z dětství, zachycuje společenské konflikty, postavy mají své tajemství (jsou romantické), Neruda se povídek účastní, má k hlavním postavám vztah

Přivedla žebráka na mizinu (pan Vojtíšek umrzne), Týden v tichém domě, U tří lilií, Pan Ryšánek a pan Schlegl, Jak si pan Vorel nakouřil pěnovku (= ironický název, nový obchod v novém městě, kolují pomluvy, nikdo si nic nekupuje, sebevražda), O měkkém srdci paní Prusky (= ironický název, stále chodí na pohřby, pomlouvá, necitlivá, zakážou jí na ně chodit, přestěhuje se do domu, kde jsou mrtví pronášeni)

- Fejetony (*Francie, původně lístek, který se vkládal do novin, vtipné zobrazení aktuálního tématu, i úvaha, vyprávění)

Je Praha poetická? (v Praze je mnoho věcí, o kterých se dá psát, ale je to moc složité, jsou zde stejní lidé jako na venkově, avšak charaktery nemohou být prokresleny tak detailně)

Studie krátké a kratší (Pražské obrázky - život vězňů a žebráků, Trhani – dělníci, kteří staví železnici…jejich přátelství a schopnost si pomáhat, Máj 1890 – dělníci bojují za občanskou rovnost)

- Cestopisné črty (v novinářství, jednoduchý děj s komickou zápletkou, sleduje život obyčejných lidí, sociální téma)

Obrazy z ciziny (příroda, tradice, životní styl)

KAROLÍNA SVĚTLÁ

(1830-1899) 

vl. jménem Johana Rottová

ŽIVOT: ze zámožné pražské německé rodiny, o její  vlastenectví se zasloužil prof. češtiny Petr Mužák (manžel). Literatuře se věnovala od konce 50. let po prožité těžké osobní krizi (rozchod  s Nerudou, smrt dítěte) 

Ovlivněna:

-          J. J. Rousseau: působení přírody na mravní vývoj člověka

-          George Sandová. feministka

-          Jan Neruda

DÍLO: má dramatický náboj, většinou ženské hrdinky – bojují o vyšší ideály           

-                        1858 – almanach Máj – volná adaptace fr. povídky Dvojí probuzení

-                        Černý Petříček: povídka; líčí postavy a staropražské prostředí svého mládí

-                        První Češka: román; příběh emancipované ženské hrdinky v městské společnosti

-                        Krasby z Ještědí: sb. povídek s jednodušším dějem, někdy i humorné; např. Hubička

 

„ještědské“ romány:

-                        Vesnický román: venkovský román z Podještědí, stejně jako –

-                        Kříž u potoka: Evička chce věrnou láskou zbavit rodinu Potockých klatby, podaří se

-                        Kantůrčice, Frantina, Nemodlenec

 

JAN NERUDA  

(1834-91)

za svého života ceněn jako publicista a fejetonista, dále byl také prozaik, básník, dramatik, literární a divadelní kritik

Od r. 1865 až do smrti redaktorem Národních listů  /vznik 1861 – Julius Grégr, orgán mladočechů/

DÍLO:

·        poezie

-          Hřbitovní kvítí: 1. básnická sbírka – je protikladem Hálkovy sb. Večerní básně: „neučesaný“ verš, bez ozdob, sentimentální, plný skepse, Hálek je mu symbolem tehdejší spol. – falešnost citů i pol. názorů, naopak Erbena oslovuje jako vrchol české poezie => negativní ohlas => odmlčel se na 10 let

-          Knihy veršů: výbor z tvorby za 10 let, kdy nepublikoval, tematicky i žánrově různorodá. Má 3 oddíly

-          Kniha veršů výpravných: sociální zaměření,  jsou zde první balady: Dědova mísa, Před fortnou milosrdných. Vliv Erbena – motivace konfliktů je ale jiná, Havlíčka

-          Kniha veršů lyrických a smíšených: intimní lyrika v cyklech věnovaných Otci, Matičce a Anně (Holinové, jeho životní lásce). Ve 2. vydání také b. Vším jsem byl rád – vyjadřuje N. životní vyznání

-          Kniha veršů časových a příležitých: vlastenecká lyrika

-            Písně kosmické: uvědomuje si vztah člověka a kosmu, věří v příznivou budoucnost národa. Např. Jak lvové bijem o mříže

-            Balady a romance: vrcholné dílo, umělecky úspěšné, pokračuje v Erbenově lidové tradici, stírá žánry. Nově chápe žánr balady a romance – nemají tíživou osudovost  + přidává humor a satiru

Několik skupin:

- o dětech: Balada dětská, B. horská

- biblické a legendární náměty: B. o svatbě v Kanaán, B. pašijová, Romance štědrovečerní

- ze současnosti: národní život, politika, ohlas revoluce 1848: Romance o jaře 1848, R. o Karlu IV., Balada o duši K.H. Borovského

-            Prosté motivy: intimní zpověď stárnoucího básníka, která oslavuje krásy přírody ve čtyřech ročních obdobích tónem lidové poezie. Plná pesimismu.

-            Zpěvy páteční: vyšli posmrtně zásluhou J. Vrchlického. Je to soubor 10 hymnických skladeb na téma národního utrpení a odboje. Např. Jen dál, Moje barva červená a bílá, Láska

·          próza: drobné novinářské a povídkové prózy – fejetony, črty, povídky..., dodnes čtenářsky zajímavé. Typ. projevuje se jako umělecký realista, vych z lidového jazyka tehdejší Prahy

-            Arabesky: soubor povídek, žánrových výjevů (obrázků); zachycuje pražské prostředí s jeho typickými postavami, má sklon k sentimentalitě. Něktaré autobiografické: Byl darebákem – nešetří sebeironií

-            Různí lidé: soubor fejetonů – cestopisných i čerpajících z domácího života

-            knihy fejetonů, kde se soustřeďuje na lidské osudy: Studie krátké a kratší, Žerty, hravé i dravé, Menší cesty, Obrazy z ciziny.  Vyniká mezi nimi povídka Trhani: sociálně kritický obraz ze života dělníků na stavbě železnice.

-            Povídky malostranské: soubor 13 povídek zobrazující život Malé Strany v době N. mládí. Projevují se N umělecké kvality – mistrovská char. postav, prostředí, událostí, uplatňuje ironii, humor. Char. rysem je také určitá deziluze, rozčarování – nejvíce zvýrazněna ve dvou rámcových prózách: Týden v tichém domě, Figurky => pod zdánlivě idylickým povrchem tamního života probíhají lidské i společenské konflikty . Další povídky: Hastrman, doktor Kazisvět...